Konkurs za dodelu sredstava u oblasti društvene brige o osetljivim grupama

Opština Ivanjica raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2021. godinu u oblasti društvene brige o osetljivim grupama.IL-opstina Konkurs za dodelu sredstava u oblasti društvene brige o osetljivim grupama

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:

–  koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, i  da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;

– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;

– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;

– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;

– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

– koja nisu brisana iz  registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;

– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;

– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;

– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;

– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja  od javnog interesa u opštini Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Opština Ivanjica  neće finansirati:

– političke i stranačke organizacije, sekte i njihove aktivnosti;

– aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu u iznosu od 500.000,00 dinara i to:

-sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara za programe/projekte u tematskoj oblasti  Podrška socijalno ugroženim građanima, Humanitarne aktivnosti, Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije.

Sredstva koja ne budu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.

–              Popunjen obrazac narativnog budžeta projekta ( Prilog 6);

–              Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ( Prilog 9);

–              Potpisan protokol o saradnji, odnosno parnerstvu, sa jasno definisanim ulogama i obavezama  partnera, ako se projekat realizuje na taj način – ( slobodna forma);

–              Statut udruženja ukoliko nije objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre

–              Drugu dokumentaciju koja je, po proceni udruženja predlagača projekta/učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

Komisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa i kriterijumima, utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica sa navedenim iznosima novčanih sredstava i istu dostavlja Opštinskom veću najkanije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.

Lista vrednovanja i rangiranja projekata  objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja  liste.

Odluka o izboru projekata donosi Opštinsko veće opštine Ivanjica  na osnovu zapisnika o sprovedenom javnom konkursu i konačnog predloga odluke Komisije, u roku od 8 dana od dana podnošenja konačnog predloga odluke od strane Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-Uprava,  bez odlaganja po njenom donošenju.

Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 04. marta  2021. godine.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa.

Detaljne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 032/5150307 ili na e-mail: [email protected]

Ili na link : https://ivanjica.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-budzeta-opstine-ivanjica-u-oblasti-drustvene-brige-o-osetljivim-grupama/

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *