Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Ministarstvo odbrane objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi su:

-da je državljanin Republike Srbije;

-da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

-da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

-da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

-da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

-da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

-da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

-da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

-da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija „Dobrovoljac” i na šalterima JP „Pošta Srbije”.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

-fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i

-biografiju.

Kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

-ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista

-pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

72padobranska-Vojska-RS- Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *