Opština Ivanjica u projektu ”Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja”

Opština Ivanjica jedna je od deset lokalnih samouprava u Srbiji koja učestvuje u projektu ’’Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“ (National Local Development Planning Expertise) koji se sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) i uz podršku Nemačke razvojne saradnje – GIZ.

Predsednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović,  potpisao je danas ugovor o sprovođenju ovog projekta koji za cilj ima podršku unapređenju kapaciteta u odabranih 10 lokalnih samouprava kako bi definisali i planiraji implementaciju prioriteta lokalnog razvoja na transparentan, interdisciplinarni način zasnovan na principu uključivanja svih zainteresovanih strana. Pilotiranje i podsticanje mehanizma participacije javnosti na lokalnom nivou, keiranje mehanizama saradnje i razmene iskustava među jedinicama lokalne samouprave na temu lokalnih planova razvoja, promociju integrativnog pristupa koji podstiče među-sektorsku i među-institucionalnu saradnju i i dentifikaciju naučenih lekcija i njihovu nadogradnju kroz međusobnu saradnju i povezivanje.

IL-Naled-potpisivanje-ugovora Opština Ivanjica u projektu ''Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja''

Stručna mentorska podrška će podrazumevati i podršku u izradi Predloga plana razvoja lokalnih samouprava.

Jedinica lokalne samouprave će izraditi plan razvoja, uz pomoć paketa podrške pružene kroz Projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajne i jedinice lokalne samouprave.

U okviru Projekta „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“, NALED i BCRR, će lokalnoj samoupravi pružiti stručnu mentorsku podršku u procesu izrade plana razvoja JLS. Cilj mentorske podrške biće jačanje kapaciteta JLS za pripremu lokalnog plana razvoja, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, pratećim uredbama i smernicama, i to u: definisanju organizacione strukture za pripremu i donošenje lokalnog plana razvoja, izradi pregleda i analize postojećeg stanja (raspoloživih prirodnih resursa, privrednih delatnosti, poljoprivrede, infrastrukture, društvenih delatnosti, zaštite životne sredine, digitalizacije, i dr.), definisanju vizije odnosno željenog stanja razvoja lokalne samouprave sa posebnim akcentom na prioritetne ciljeve razvoja i prioritetne oblasti, izradi pregleda i opisa mera koji će se dalje razrađivati u dokumentima javnih politika i srednjoročnim planovima, uspostavljanju veza između lokalnog plana razvoja sa planskim dokumentima na regionalnom i republičkom nivou, međunarodnim razvojnim ciljevima Ujedinjenih nacija i dr, definisanju okvira i procedura za pripremu, usvajanje i sprovođenje plana, obezbeđenju alata/uputstava za sprovođenje javnog konsultativnog procesa sa svim zainteresovanim stranama u procesu izrade i donošenja lokalnog plana razvoja.

U okviru ovog Memoranduma, GIZ i RSJP će pratiti sveobuhvatno sprovođenje aktivnosti u Projektu i korektivno delovati po potrebi, davati saglasnost na sve faze Projektnih aktivnosti,ratiti proces odabira JSL i pružati adekvatnu podršku projektnom timu, pratiti proces sprovođenja radionica sa izabranim JLS podržavajući princip participativnosti i transparentnosti, pratiti implementaciju međuopštinskog mehanizma za razmenu informacija na temu pripreme plana razvoja JLS.

IL-NALED-potpisivanje-Mitrovic Opština Ivanjica u projektu ''Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja''

Jedinica lokalne samouprave imaće obavezu da:

-Donese odluku Skupštine o otpočinjanju procesa izrade plana razvoja (ukoliko ta Odluka već nije doneta),

-Donese odluku o formiranju koordinacionog tima za izradu strateškog plana razvoja i imenuju jednu kontakt osobu zaduženu za ovaj projekat; formiraju tematske grupe i partnerske forume,

-Sprovede procese pripreme i izrade plana razvoja u skladu sa zakonskom regulativom i Smernicama za izradu planova razvoja jedinice lokalne samouprave,

-Koordinira svoje službe za potrebe izrade lokalnog plana razvoja i pribave potrebne podatke i informacije za izradu lokalnog plana razvoja, posebno uključujući profil zajednice,

-Opredeli potrebne ljudske i druge resurse definisane operativnim planom za izradu plana razvoja koji će biti definisan od strane predstavnika NALED-a,

-Aktivno učestvuje u radu 10 radionica koje će biti organizovane kao podrška u procesu izrade lokalnih planova razvoja,

-Proces pripreme i donošenja lokalnih planova razvoja sprovede uz poštovanje participativnog principa, uz sprovođenje javnog konsultativnog procesa i učešće svih zainteresovanih strana (građana, privrede, civilnog sektora), a u skladu sa uputstvima koje će dobiti od strane Projekta,

-Pripreme Plan razvoja najkasnije do aprila 2023. godine.

-Aktivno učešće na 10 stručnih radionica (metodološke i tematske) za pripremu plana razvoja koje će sprovesti NALED i BCRR.

-Učešće u međuopštinskom mehanizmu za razmenu informacija na temu pripreme plana razvoja JLS, a kroz zajedničko učešće JLS na radionicama i sastancima.

Projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“ se realizuje u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji” (PAR2EU), koga implementira GIZ. Projekat sprovode Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR).

You may also like...

1 Response

 1. IGI – Ivanjička Građanska Inicijativa kaže:

  Šta kaže, zakon o investicijama u lokalnoj samoupravi?
  UČEŠĆE GRAĐANA U OSTVARIVANjU LOKALNE SAMOUPRAVE
  1. Građani i organi lokalne samouprave uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, u skladu sa zakonom.
  2. Lokalna samouprava ostvaruje se u opštini, na načelima demokratije, jednakosti, decentralizacije, depolitizacije, autonomnosti, zakonitosti, profesionalnosti, efikasnosti rada organa lokalne samouprave i međusobne saradnje građana i opštine.
  3. U opštini se vrše poslovi od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.
  4. Poslove iz svoje nadležnosti opština vrši preko svojih organa
  5. Građani učestvuju u odlučivanju o svojim potrebama i interesima neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u organima lokalne samouprave.
  6. U vršenju svojih poslova opština obezbjeđuje jednaku zaštitu prava i na zakonu zasnovanih pravnih interesa lokalnog stanovništva
  7. Zabranjeno je političko organizovanje u organima lokalne uprave.Lokalni službenik, vrši poslove politički neutralno i nepristrasno, u skladu sa javnim interesom i dužan je da se uzdržava od javnog ispoljavanja svojih političkih uverenja.
  8. Opština ima imovinu i prihode. Imovinom i prihodima opština samostalno raspolaže, u skladu sa zakonom.
  9. Rad organa opštine, organa lokalne uprave, stručnih službi, posebnih službi, glavnog administratora i javnih službi je javan.
  10. Opština stvara uslove, podstiče i pomaže učešće lokalnog stanovništva u ostvarivanju lokalne samouprave, putem različitih oblika učešća stanovništva u izjašnjavanju i odlučivanju o poslovima od zajedničkog interesa.
  P.S.
  IGI, sad pita nadležene – gde su tu obični građani kad zakon lepo nalaže.
  Oblici neposrednog učešća građana u izjašnjavanju i odlučivanju​​ su: inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana, referendum i drugi oblici izjašnjavanja i odlučivanja utvrđeni statutom.
  * Zaključak – Građani imaju pravo da podnesu inicijativu nadležnim organima opštine radi razmatranja i odlučivanja o određenim pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *