Javni poziv za privredne subjekte – sporvođenje mera energestske sanacije

Republika Srbija

OPŠTINA IVANjICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:400-34/2021-01

Dana:14.07.2021.

I v a nj i c a

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/2021), Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANjICA

Raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama predviđene članom 4. realizacije Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice na teritoriji opštine Ivanjica. Domaćinstva i stambene zajednice koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjice.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 4. realizacije Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica – zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparetnih elemenata termičkog omotača.

Mera 1. zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.

Termička svojstva objekta koja moraju biti ispunjena u pogledu energetske efikasnosti nakon realizacije ove mere su:

Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza toplote):
U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata
Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 4.000.000,00 dinara.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Opštine i MRE za realizaciju Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica iznose 4.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Opština i MRE za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:

za meru 1. – do 100.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;
II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim Javnom pozivom.

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Podnosilac prijave – privredni subjekt konkuriše za realizaciju jedne mere iz odeljka I. Javnog poziva.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:

da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
da imaju ateste za materijale i proizvode,
IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU

PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

Prijavni obrazac u tri primerka (original i dve kopije);
Potpisanu izjavu;
Obrazac 1 i 2;
Atest za materijale i proizvode.
Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

V. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs i sadrži:

Kompletan tekst Javnog poziva,
Prijavni obrazac,
Izjava podnosioca prijave,
Obrazac 1,
Obrazac 2.
VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika obuhvataju sledeće:

cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu
–najniža ponuđena cena:

– porodične kuće, stanovi i stambene zajednice ( 14.000,00 dinara za prozore i balkonska vrata i 20.000,00 dinara za ulazna vrata – ispod definisane vrednosti i ista vrednost 35 bodova, a iznad definisane vrednosti 15 bodova);

-broj zaposlenih i/ili radno angažovanih kod podnosioca prijave:

– od 1-5 – 10 bodova;

– od 5-10 – 15 bodova;

– preko 10 – 20 bodova.

-vrednost prometa u prethodnoj godini:

– manje od 1.000.000,00 – 5 bodova;

– od 1.000.000,00- 3.000.000,00 – 10 bodova;

– preko 3.000.000,00 – 25 bodova

2) rok važenja cena za meru za koju konkurišu

do 30 dana- 5 bodova
do 60 dana- 10 bodova
do 120 dana-20 bodova.
VII. MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA

– NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru Opštinske uprave br. 2 u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.

Rok za podnošenje prijava je 29.07. 2021. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 032/5150324 i 032/5150307, osobe za kontakt su Jovana Bogdanović [email protected] i Milka Kaplanović [email protected] .

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: [email protected]

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs

II. NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

IX. OCENA, IZBOR I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocena i izbor privrednih subjekata vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom. Ocenjivanje i izbor privrednih subjekata vrši Komisija za realizaciju mera energetske sanacije ( u daljem tekstu: Komisija) na osnovu pregleda podnetih prijava.

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbačene.

U toku postupka ocene i izbora privrednih subjekata Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija razmatra, ocenjuje i rangira prispele prijave.

Za definisanu energetsku meru će biti formirana preliminarna lista privrednih subjekata. Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici opštine u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Učesnici javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste izabranih privrednih subjekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačnog Rešenja o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlja Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine Ivanjica.

Na Rešenje o učešću privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije može se podneti prigovor Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Rešenje opštinskog veća je konačno.

X. NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Opština Ivanjica će zaključiti Sporazum o tehničkoj saradnji u sprovođenju mera energetske sanacije sa privrednim subjektima koji budu izabrani.

Nakon potpisivanja Sporazuma o tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima, opština raspisuje javni poziv za pojedinačne projekte građana. Građani su u obavezi da prilikom učešća na javnom pozivu dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, opština potpisuje Ugovor o realizaciji mera energetske sanacije sa privrednim subjektima.

Privredni subjekti su dužni da Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, kao direktnom korisniku, a ne građanima kao krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u članu 6. Pravilnika (maksimalnog iznosa učešća opštine Ivanjica i nadležnog Ministarstva).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Privredni subjekti do kraja novembra 2021. godine dostavljaju Opštinskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

Prenos sredstava vrši se nakon što:

komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
korisnik bespovratnih sredstava privrednom subjektu isplati izvršene radove/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva.
Sredstva koja se odobre za realizaciju pojedinačnih projekata u okviru svake od mera energetske sanacije prenose se privrednim subjektima u skladu sa odredbama Ugovora.

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Komisije, Odeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Ivanjica vrši isplatu iz budžeta.

PREDSEDNIK

__________________________

Momčilo Mitrović

BROJ PRIJAVE (popunjava jedinica lokalne samouprave)
SPROVOĐENjE MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA

u 2021. godini

PRIJAVNI FORMULAR

NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA
PRIJAVA

NA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA

1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU

1. Pun naziv privrednog subjekta
2. Pravna forma
3. Skraćeni naziv pravnog lica
4. Matični broj
5. Poreski identifikacioni broj
6. Sedište Mesto
Jedinica lokalne samouprave
Poštanski broj
7. Adresa za slanje pošte (navesti i poštanski broj)
8. Broj telefona
9. Broj faksa
10. Elektronska pošta
11. Internet adresa
2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU

12. Ime i prezime
13. Pol o muški o ženski
14. Telefon
15. Mobilni telefon
16. Elektronska pošta
3. PROFIL PRIVREDNOG SUBJEKTA

17. Godina osnivanja
18. Naziv i šifra delatnosti
19. Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2020. godinu privredni subjekt je razvrstan u: o mikro o malo o srednje o ostalo

20. Opis delatnosti
21. Ukupan broj zaposlenih
22. Vrednost prometa na računu ( RSD) u prethodnoj godini
4. VRSTA MERE ZA KOJE SE NUDI USLUGA

X zamena (nabaka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na, porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima

5. CENOVNIK

Napomena – sve cene moraju biti date u RSD sa PDV-om

Mera 1. zamena (nabaka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na, porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima. Podrazuevani prozor je PVC prozor sa U ≤ 1,5 W/m2K, bele boje bez roletni i komarnika. Podrazumevana vrata su PVC vrata sa U ≤ 1,6 W/m2K, bele boje.
Naziv proizvoda Cena materijala po metru kvadratnom Cena ugradnje po metru kvadratnom Ukupna cena po metru kvadratnom

Jednokrilni PVC prozor 1000 x 1000 mm
dvokrilni PVC prozor 1200 x 1400 mm
Ulazna PVC vrata jednokrilna 1000 x 2100 mm
Balkonska vrata jednokrilna 900 x 1200mm
Balkonska vrata dvokrilna 1800 x 2200 mm
Rok važenja cena: _____________
Potpis i pečat podnosioca

IZJAVA

Ja, _____________________________________________, broj LK __________________

(ime i prezime) (broj lične karte)

zakonski zastupnik privrednog subjekta____________________________________,

(naziv privrednog subjekta)

matični broj: _____________, izjavljujem da prihvatam sve uslove navedene u Javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjica.

Takođe izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da:

su svi dati navodi u prijavi i pratećoj dokumentaciji istiniti, potpuni i odgovaraju stvarnom stanju,
privrednom subjektu nije izrečena ni trajna, ni privremena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti u poslednje dve godine i
vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava po osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak.
U ____________,

Datum ____________ Potpis zakonskog zastupnika

OBRAZAC 1

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod Opštine Ivanjica – Prijave za Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama koja se sufinansira iz budžeta opštine Ivanjica za 2021. godinu i tim povodom dajem sledeću

I Z J A V U

Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti (zaokružiti):

Rešenje o upisu u odgovarajući registar
Upoznat/a sam da ukoliko ne podnesem navedene podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, i da moj zahtev neće biti razmatran od strane komisije koju rešenjem obrazuje opštinsko veće.

……………………………………

(mesto)

……………………………………

(datum)

……………………………………………………………….

(potpis i pečat odgovornog lica)

OBRAZAC 2

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod Opštine Ivanjica- Prijave za Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama koja se sufinansira iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godinu i tim povodom dajem sledeću

I Z J A V U

Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija[1], a koji su neophodni u postupku odlučivanja.

……………………………………

(mesto)

……………………………………

(datum)

……………………………………………………………….

(potpis i pečat odgovornog lica)

obrazac

IL-zamena-prozora-javni-poziv- Javni poziv za privredne subjekte - sporvođenje mera energestske sanacije

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *