Opština Ivanjica objavljuje javni konkurs za dodelu sredstava u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09, 99/11), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018), članom 5. i članom 9. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja, članom 1. Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2019. i 2020. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja («Službeni list opštine Ivanjica» broj 1/19) i Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 10/19) , Predsednik opštine Ivanjica raspisuje

                                      JAVNI KONKURS                                          
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE IVANjICA ZA PODSTICANjE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA ZA 2020.GODINU
U OBLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA NACIONALNIH MANjINA

                                                                                       PREDMET JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa su projekti u unapređenje položaja nacionalnih manjina, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Ivanjica i Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2019. i 2020. godini.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:
– koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, i da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;
– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;
– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;
– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
– koja nisu brisana iz registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;
Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja od javnog interesa u opštini Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.
Opština Ivanjica neće finansirati:
– političke i stranačke organizacije, sekte i njihove aktivnosti;
– aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

OBIM SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu u iznosu od 400.000,00 dinara i to:
 sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara za programe/projekte u tematskoj oblasti unapređenje položaja nacionalnih manjina.
Sredstva koja ne budu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.
Minimalna vrednost projekta iznosi 150.000,00 dinara, a maksimalna 400.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 11. decembra 2020. godine.
Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa predlog projekta dostavlja na srpskom jeziku.
Prijave na konkurs podnose se Komisiji na posebnim obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije i čine sastavni deo Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.
Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.
Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs, sa jednim predlogom projekta.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs
Odštampana konkursna dokumentacija, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, sa pratećom dokumentacijom , dostavlja se u u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu – ne otvarati”. Na poleđini koverte potrebno je napisati puno ime i adresu udruženja. a.Udruženje je dužno da dostavi i elektronsku verziju popunjenih obrazaca, skeniranu u PDF formatu. Prijava se šalje poštom ili lično predaje na adresu: Opštinska uprava Ivanjica – Uslužni centar, Venijamina Marinkovića br. 1, 32550 Ivanjica.
Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

TRAJANjE PROJEKTA
Projekat mora biti realizovan najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

PREGLED KONKURSNE DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI
Konkursna dokumentacija sadrži:
– Popunjen prijavni obrazac i izjavom saglasnosti da Komisija za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ( Prilog 3);
– Popunjen obrazac predloga projekta ( Prilog 4);
– Popunjen obrazac budžeta projekta ( Prilog 5);
– Popunjen obrazac narativnog budžeta projekta ( Prilog 6);
– Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ( Prilog 9);
– Potpisan protokol o saradnji, odnosno parnerstvu, sa jasno definisanim ulogama i obavezama partnera, ako se projekat realizuje na taj način – ( slobodna forma);
– Statut udruženja ukoliko nije objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre
– Drugu dokumentaciju koja je, po proceni udruženja predlagača projekta/učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

OSNOVNI I DOPUNSKI KRITERIJUMI ZA BODOVANjE PREDLOGA PROJEKATA
Komisija ocenjuje prijave pristigle u skladu sa uslovima konkursa i prema propisanim kriterijumima.
Ocena i izbor projekata koji će se finansirati sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica vrši se primenom sledećih osnovnih kriterijuma:
Kriterijumi Objašnjenje kriterijuma Broj bodova
Usaglašenost s postojećim strateškim dokumentima Opštine Ivanjica Da li je i u kojoj meri je projekat strateški utemeljen, odnosno u skladu sa važećim strateškim opredeljenjem Opštine Ivanjica? 10
Kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima Da li su kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta 10
Definisani ciljevi projekta, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika projekta i njihove potrebe Da li su ciljevi projekta jasno definisani, dostižni u predviđenom vremenu trajanja projekta i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenih problema u lokalnoj zajednici, odnosno mogu da zadovolje javni interes?
Da li su ciljna grupa i korisnici jasno definisani?
Da li je predstavljena procena broja direktnih i indirektnih korisnika projekta?
U kom obimu će potrebe ciljne grupe i korisnika projekta biti zadovoljene – obim zadovoljenja javnog interesa? 10
Održivost projekta Da li je će se aktivnosti projekta nastaviti i posle finansiranja projekta sredstvima iz budžeta Opštine Raška i na koji način će se sprovoditi i finansirati aktivnosti projekta po prestanku finansiranja sredstvima iz budžeta Opštine?
Da li je projekat održiv u institucionalnom i razvojnom smislu – da li će projektne aktivnosti biti sprovođene i po isteku vremena za sprovođenje projekta u okviru kojeg će se finansirati/sufinansirati sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica? 10
Očekivani rezultati i efekti projekta Da li su rezultati i efekti projekta merljivi?
Da li će očekivani pozitivni efekti biti dalekosežni – u kom roku se očekuju pozitivni efekti na direktne i indirektne korisnike projekta? 15
Ekonomičnost budžeta projekta i odnos troškova i očekivanih rezultata i efekata Da li su troškovi usklađeni sa predloženim projektnim aktivnostima?
Da li je precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta?
Da li su troškovi projekta realni?
Da li će očekivani pozitivni efekti nadmašiti potencijalne negativne efekte sprovođenja projekta i njegove troškove – Da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata i efekata zadovoljavajući? 15
Sufinansiranje projekta iz drugih izvora Da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa obezbedilo sopstveno novčano učešće ili drugi vid učešća i/ili sufinansiranje projekta iz drugih izvora? 10
Realizacija projekata u partnerstvu
Da li nosilac projekta ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo sa drugim udruženjima s jasno definisanim međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projektnih aktivnosti?
Da li nosilac projekta ima obezbeđeno drugo adekvatno partnerstvo s akterom iz javnog i/ili privatnog sektora, s jasno definisanim međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projektnih aktivnosti? 15
Promocija, publicitet Da li udruženje predlagač ima marketinški plan odnosno planirano informisanje ciljne grupe i šire javnosti o programu ili projektu 5
UKUPNO: 100

BLIŽA UPUTSTVA O USLOVIMA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA
Ciljevi: 1. Podsticaj uključivanja Roma u društveni život zajednice

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga projekata, Komisija može tražiti pojašnjenja predloga projekta i/ili obaviti intervju sa udruženjem predlagačem projekta/učesnikom konkursa.
Neće biti prihvatljivi troškovi za kupovinu vozila, nabavku skupe opreme, dugova i pokrivanje gubitaka, dospele pasivne kamate, nabavku i kupovinu alkoholnih pića, organizovanje igara na sreću, pozajmice, kreditiranje, stipendije.
Ukoliko se u budžetu projekta nalaze troškovi za koje se utvrdi da se radi o troškovima koji nisu neophodni isti se neće smatrati sastavnim delom projekta.
Komisija može odlučiti da se podneti predlog projekta finasira ili sufinansira u manjem obimu od predloženog. Ukoliko se iznos odobrenih sredstva razlikuje od traženih sredstva za finansiranje projekta, Komisija će zahtevati od podnosioca predloga projekata usklađivanje budžeta projekta odnosno rokova realizacije projekta.
Ukoliko podnosilac predloga projekta ne pristane na predložene korekcije od strane Komisije, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Članovi komisije pojedinačno boduju svaki projekat na osnovu kriterijuma. Prosečan broj bodova predstavlja konačan broj bodova za taj predlog projekta.
Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.
O sprovedenom postupku javnog konkursa Komisija vodi zapisnik.

ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE O IZBORU PROJEKATA
Komisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa i kriterijumima, utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica sa navedenim iznosima novčanih sredstava i istu dostavlja Opštinskom veću najkanije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.
Lista vrednovanja i rangiranja projekata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste.

ŽALBENI ROK
Na listu vrednovanja i rangiranja projekata, udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Po okončanju postupka po prigovorima, Komisija sačinjava konačni predlog odluke o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica u roku od 3 dana od donošenja odluke o prigovoru i podnosi ga Opštinskom veću.

NAČIN OBJAVLjIVANjA ODLUKE O IZBORU PROJEKTA
Odluka o izboru projekata donosi Opštinsko veće opštine Ivanjica na osnovu zapisnika o sprovedenom javnom konkursu i konačnog predloga odluke Komisije, u roku od 8 dana od dana podnošenja konačnog predloga odluke od strane Komisije.
Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-Uprava, bez odlaganja po njenom donošenju.

SKLAPANjE UGOVORA O FINANSIRANjU ILI SUFINANSIRANjU PROJEKATA

Nakon Odluke o izboru projekata sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se pojedinačni ugovori o finansiranju ili sufinansiranju projekta, kojima će precizno biti definisana međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.
Pre potpisivanja ugovora, u roku od 5 dana od dana donošenja konačne Odluke o izboru projekata, udruženje je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju: 1) izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa/projekta nisu na drugi način obezbeđena 2) izjavu o nepostojanju sukoba interesa 3) interni akt o antikorupcijskoj politici 4) usklađeni budžet i narativni budžet projekta ukoliko su sredstva dodeljena u manjem iznosu od predloženog, 5) odgovarajući instrument obezbeđenja.
Detaljne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 032/5150307 ili na e-mail: [email protected]
Javni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Ivanjica, na zvaničnoj internet stranici Opštine Ivanjica, na portalu e-Uprave i najmanje u jednom lokalnom mediju.

 

ivanjica.gov.rs  preuzmi

 

OPŠTINA  IVANJICA
01 Broj 400-50/2020
Dana 26.11.2020.
PREDSEDNIK
OPŠTINE IVANjICA
Momčilo Mitrović

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *