Preduzeće ”JAVOR-TEH” iz Ivanjice na prodaju

Odbor poverilaca stečajnog dužnika ‘’JAVOR-TEH’’ iz Ivanjice  saglasio se sa zahtevom  stečajnog upravnika Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da izvrši prodaju „JAVOR – TEH“ – a doo, u stečaju,  kao pravnog lica. Odlučeno je da se prodaja sprovodi metodom javnog nadmetanja. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U obrazloženju stoji da se dana 21.11.2019. godine stečajni upravnik Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, poverenik Aleksije Kaluđerović, obratio Odboru poverilaca preduzeća „JAVOR – TEH“ doo u stečaju Ivanjica, Sađavac 179, sa  zahtevom za davanje saglasnosti na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica.

U zahtevu, poverenik Aleksije Kaluđerović, navodi da je stečajni upravnik angažovao stručno lice da izvrši procenu vrednosti imovine stečajnog dužnika i procenu vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica, pri čemu je od strane procenitelja sačinjena procena celishodnosti kojom je kao najpovoljnija predložena prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, imajući u vidu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, br. 83/2018) koji u članu 28. propisuje – „nadležni organ za ozakonjenje je dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja po službenoj dužnosti dostavi, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe, u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona“. To znači da će za sve objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti, kao objekti bez građevinske dozvole ili objekti bez upotrebne dozvole (a za koje su podneti zahtevi za legalizaciju), biti upisane zabeležbe zabrane otuđenja u listovima nepokretnosti.

Procenitelj je utvrdio da objekat stečajnog dužnika „JAVOR – TEH“ doo u stečaju Ivanjica – zgrada tekstilne industrije,  ima odobrenje za gradnju ali ne i upotrebnu dozvolu.  Prema tome, kako bi predmetna nepokretnost bila uvedena u postupak prodaje, jedino rešenje je prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica. Utvrđena procenjena vrednost stečajnog dužnika kao pravnog lica iznosi 38.021.431,00 dinara.

IL-Konfekcija-Javor-mapa Preduzeće ''JAVOR-TEH'' iz Ivanjice na prodaju

Kako je za potrebe prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica angažovan ovlašćeni procenitelj u skladu sa odredbama člana 132. Zakona o stečaju i Nacionalnog standarda br. 5, a stečajni upravnik o tome obavestio Odbor poverilaca, s tim u vezi, Odbor poverilaca dostavlja svoje mišljenje u formi ove odluke, vodeći se odrebom člana 5. Zakona o stečaju kojim se propisuje da se stečajni postupak sprovodi tako da omogući ostvarivanje najveće moguće vrednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja poverilaca u što kraćem vremenu i sa što manje troškova.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *