Javni poziv za izradu projekta sanacije deponije Grbavčevica

Opštinska uprava opštine Ivanjica je u otvorenom postupku raspisala Poziv za podnošenje ponuda za izradu Glavnog projekta sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije komunalnog otpada Grbavčevica, u naselju Čitluk, koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 12/2 K.O. Budoželja.

Glavnim projektom neophodno je definisati tehničko-tehnološka rešenja za sanaciju i rekultivaciju date nesanitarne deponije komunalnog otpada u skladu sa standardima i zakonima domaćeg i zakonodavstva EU, pre svega u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije.

Projekat sanacije i remedijacije jeste dokument kojim se analizira stanje životne sredine na kontaminiranoj lokaciji i definišu mere i aktivnosti za zaustavljanje zagađenja i dalje degradacije životne sredine do nivoa koji je bezbedan za buduće korišćenje lokacije uključujući uređenje prostora, revitalizaciju i rekultivaciju.

Opština Ivanjica je pre priključenja regionalnom sistemu sanitarne deponije ”Duboko” na teritoriji grada Užica, za potrebe odlaganja otpada koristila nesanitarnu deponiju Grbavčevica, udaljenu oko 6,5 kilometara od centra grada, na putu za selo Deviće. Od najbliže kuće u okruženju udaljena je svega 300 metara, a isto toliko od Moravice i Budoželjske reke. Od februara meseca 2013. godine više nije u upotrebi.

IL-deponija-budozelja2 Javni poziv za izradu projekta sanacije deponije Grbavčevica

Deponija Grbavčevica u upotrebi je bila od 1986. godine i prema procenama na nju je odloženo preko 250.000 metara kubnih otpada. Geomehanička i geotehnička istraživanja, prethodno izvršena na lokaciji deponije, od strane kompanije „Coproing” iz Beograda, pokazala su da površina ove deponije iznosi oko 1,3 hektara, dok dubina deponovanog otpada dostiže oko 30 metara po rubovima i oko 25 metara u centralnoj zoni deponije. U međuvremenu deponija je zaravnjena u površinskom sloju i nasuta zemljom. Sa dve strane je ograđena žicom, a na ulazu stoji tabla na kojoj piše da je na nju zabranjeno bacanje bilo kakvog otpada.

Budući da se radi o nesanitarnoj deponiji koja nije u upotrebi već pet godina i na koju se otpad više ne odlaže, prema zahtevima Pravilnika neophodno je izvršiti minimalna, neophodna geološka i hidrogeološka istraživanja, raspodelu masa na terenu – formiranje tela deponije sa škarpama stabilnog nagiba, postaviti sistem za otplinjavanje smetlišta, atmosferske vode odvesti obodnim kanalima, obezbediti kontrolisan ulaz/izlaz – kapija, ograda, prekrivanje tela smetlišta inertnim materijalom – minimalno 30 cm, nanošenje drenažnog sloja šljunka minimalno 20 cm, izvršiti tehničku i biološku rekultivaciju (zemlja i humus 30 + 20 cm), formiranje travne površine i predvideti monitoring stabilnosti, emisije gasova i kapaciteta obodnih kanala.

Konkursna dokumentacija dostupna je na zvačinčnom web portalu opštine Ivanjica i Portalu javnih nabavki.

Otvoreni javni poziv za ponudu izrade Glavnog projekta sanacije i rekultivacije deponije Grbavčica, otvoren je do 2. aprila ove godine.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *