Jolović: Privrednici i inspekcije treba da sarađuju

Za razliku od pre sedam godina, kada se 90 odsto privrednika izjašnjavalo da su inspekcije otežavajuća okolnost za privredu, poslednje istraživanje pokazalo je da samo 13 procenata privrednika posmatra inspekcije na taj način, jer su sada mnogo veća prava privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru.– izjavio je Slobodan Jolović načelnik Moravičkog upravnog okruga.

  • Nakon donošenja novog Zakona o inspekcijskom nadzoru imamo direktan dijalog sa privredom. Kada pogledate prava i obaveza jasno je da je preimućstvo na strani privrede, postoje 23 prava i devet vrsta obaveza, a represivni model treba da se primenjuje isključivo na one koji sa predumišljajem krše zakon.- kazao je Jolović.

Jolović ukazuje privrednicima: „ Vaše je zakonsko pravo da“:

1)  budete upoznati sa pravima i obavezama koje imate u inspekcijskom nadzoru

2) budete upoznati u koju kategoriju rizika je vaša delatnost razvrstana (za sve privredne    subjekte se procenjuje stepen rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan)

3)  proverite u godišnjem planu inspekcijskog nadzora da li je planirano da vaša delatnost bude predmet nadzora i, ako jeste, u kom periodu godine (svi planovi su dostupni na sajtu www.inspektor.gov.rs)

4) budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista i samostalno procenite i proverite zakonitost svog poslovanja pomoću kontrolne liste (sve kontrolne liste su objavljene na sajtu www.inspektor.gov.rs)

5)  tražite od inspekcije savet i savetodavnu posetu u skladu sa planom inspekcijskog nadzora i kapacitetima inspekcije, kao i druge oblike preventivnog delovanja koje ima prednost nad represivnim delovanjem inspekcije

6) tražite da inspekcija potvrdi zakonitost vašeg poslovanja (potvrđujući nadzor u kome se donosi potvrđujuće rešenje, nalaz, izveštaj)

7) zatražite službeno mišljenje  ako ste u nedoumici oko tumačenja i primene nekog propisa, pri čemu je inspektor dužan da uvaži to mišljenje ukoliko ste postupili po njemu i ne izrekne inspekcijsku meru

8)  budete obavešteni o predstojećem nadzoru najkasnije tri radna dana unapred

9)  dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku

nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora i koje mu je planirano trajanje

10) inspektor prema vama postupa učtivo i profesionalno i da vam predoči službenu legitimaciju

11)  budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje)

12) vaše poslovanje bude provereno u granicama naloga i kontrolne liste, s tim da ukoliko inspektor u toku nadzora otkrije nezakonitost poslovanja, nalog se može dopuniti (dopunski nalog)

13) učestvujete u izvođenju dokaza i upozorite inspektora da su neke od informacije koje mu dajete tajne

14)  uskratite davanje podataka koje je inspekcija dužna da pribavi po službenoj dužnosti, kao i podataka i izjava koje ste dali jednom od inspektora u zajedničkom nadzoru više inspekcije

15)  date pristanak na uviđaj inspekcije u vašem stanu, ili ga odbijete (osim kada se uviđaj vrši uz pisanu odluku suda)

16)  dobijete zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od osam radnih dana od završetka nadzora i, ukoliko ih imate, stavite primedbe na zapisnik, odmah ili u roku od pet radnih dana

17)  podnesete žalbu na rešenje inspektora u roku od 15 dana od dana dostave rešenja

18)  tražite okončanje postupka ako inspektor nije doneo rešenje u predviđenom roku

19) ukažete na nezakonitosti u postupku, zahtevate da se one otklone i tražite naknadu štete nastale nezakonitim inspekcijskim nadzorom

20)  ukažete na nejednaku inspekcijsku praksu, jer imate jednaka prava i obaveze i pravo na jednak tretman kao i drugi subjekti u istim ili bitno sličnim situacijama

21) podnesete pritužbu na postupanje inspektora njegovom neposrednom rukovodiocu, zbog nezakonitog, nepravilnog ili nesavesnog rada, kao i da se obratite unutrašnjoj kontroli inspekcije i podnesete predstavku Upravnoj inspekciji

22)  podnesete tužbu Upravnom sudu protiv konačnog rešenja inspekcije

23)  zaključite sa inspekcijom sporazum o priznanju prekršaja u slučaju da ste ga počinili

Ali, Jolović i poručuje privrednicima: „Vaša zakonska obaveza je da“:

1)  poslujete u skladu sa zakonom, bezbedno i odgovorno

2)  poštujete integritet i službeni status inspektora

3)  savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora

4)  postupite po preporukama inspektora koje ste dobili u savetodavnoj poseti

5) omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obezbedite mu potpune i tačne podatke, potrebna dokumenta i pristup odgovarajućem radnom prostoru i sredstvima rada

6) obavestite inspektora ukoliko imate saznanja o preduzećima koja posluju u zoni sive ekonomije

7) primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni tokom nadzora  (osim ako postoje opravdani razlozi, o čemu ste dužni da blagovremeno obavestite inspekciju), ili će se inspekcijski nadzor vršiti u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na licu mesta 8)  postupite po meri koju vam je inspektor izrekao

9)  otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome.

On je kazao da se ove godine očekuje otvaranje kancelarije privrednog savetnika, da će se raditi i na analizi inspekcijske službe, na smanjenju deficita ljudskih resursa u okviru čega će se ići na zapošljavanje novih mladih inspektora, počeće sa radom pilot projekat e-Inspektor koji će ove godine obuhvatiti četiri inspekcije a do sredine 2019. godine svih 36 inspekcija, a da je planirano je i opremanje inspekcija, pre svega automobilima i računarima.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *