Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, br. 7/2011, 95/2016 i 96/2021), Ministarstvo odbrane objavljuje

72padobranska-Vojska-RS- Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

J A V N I   OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini

  1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

da je državljanin Republike Srbije;

da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;

da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

IL-Vojska-Srbije-2 Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

  1. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat može podneti:

odlaskom u nadležni Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta,

elektronskim putem preko portala eUprave, aplikacija „Dobrovoljac“ i na šalterima JP „Pošta Srbije“.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni Centar Ministarstva odbrane, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i

pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

  1. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.

IL-Vojska-Srbije-3 Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

  1. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

NAPOMENA: Podnošenje prijava kao i sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim  služenjem vojnog roka sa oružjem za zainteresovane kandidate mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačćak, ulica Vladike Nikolaja Velimirovića broj 5 i opštinskim kancelarijama u Gornjem Milanovcu, Lučanima  Ivanjici.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *