Ivanjica: Drugi Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava

Odluka o raspisivanju drugog Javnog konkursa za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica u 2022.godini. Namena sredstava i iznos:

Sredstva za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica po ovom Javnom konkursu planirana su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 15/21 i broj 11/22), program 1201 – Razvoj kulture i informisanja, razdeo 4 Opštinska uprava, funkcionalna klasifikacija 840, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacija, pozicija 118/0, u novčanom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

IL-crkva-Ivanjica Ivanjica: Drugi Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava

1. Sadržaj konkursa

Sredstva za sufinansiranje nemenjena crkava i verskim zajednicama dodeljuju se za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

-Unapređenje saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, kulturnom i socijalno-humanitarnom planu.
-Podrška bogoslužbenim i verskim obredima vezanim za značajne istorijske događaje ili ličnosti

– Izgradnja, obnova i održavanje verskih hramova i objekata.
– Zaštita i briga o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnih značaja.
-Podrška organizaciji verskih manifestacija od značaja za opštinu Ivanjica.

Cilj: Stvaranje uslova za saradnju crkve i lokalne zajednice u ostvarivanju ciljeva od opšteg interesa.

2. Uslovi za učešće na konkursu:

Pravo učešća za sufinansiranje projekata imaju crkve i verske zajednice koje su upisane u Registar koji se vodi pri nadležnom Ministarstvu vera i deluju na teritoriji opštine Ivanjice.
Delatnost crkava i verskih zajednica mora biti u skladu sa Ustavom i javnim poretkom.

Opština Ivanjica neće sufinansirati:
1. Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima, finansiranje studija i za lične aktivnosti;
2. Inicijative koje donose profit crkvama i verskim zajednicama;
3. Aktivnosti koje zagovaraju netoleratnost i nasilje.

Sredstva dobijena za sufinansiranje projekata po ovom pravilniku moraju se utrošiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Ivanjica.
Crkve i verske zajednice su dužne da obezbede i sopstvena sredstva za realizaciju projekata koji se sufinansiranja iz budžeta opštine Ivanjica ( minimum 20%).

3. Potrebna konkursna dokumentacija
Učesnik konkursa je dužan da uz prijavu dostavi:

-Popunjen prijavni obrazac;
-Obrazac opisa projekta;
-Overenu fotokopiju Obaveštenja o razvrstavanju ( izvod iz registra);
-Potvrdu od nadležnog organa o urednom finansijskom poslovanju;
-Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenih sredstava u sufinansiranju;

4. Kriterijumi za ocenjivanje projekata

Kriterijumi i bodovi za ocenjivanje projekta su:
-Usklađenost projekta sa ciljem konkursa – maksimum 10 bodova
-Održivost projekta – maksimum 7 bodova
-Saradnja sa lokalnom zajednicom – maksimum 4 boda
– Broj korisnika obuhvaćen projektom čije se potrebe ostvaruju – maksimalno 8 bodova
-Budžet i finansijska isplativost ( da li budžet projekta odražava stvarne troškove predložene aktivnosti, da li su troškovi realni, i da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući), da li su obezbeđena i sopstvena sredstva sufinansiranja ( minimum 20%).

Period trajanja predloženih projektnih predloga:
Period trajanja sufinansiranih aktivnosti projekta na teritoriji opštine Ivanjica je do isteka budžetske godine, odnosno najkasnije do 31. decembra 2022. godine.
Podnosilac prijave može da učetsvuje na konkursu sa jednim projektnim predlogom. Iz budžeta opštine će se sufinansirati jedan projekat po podnosiocu.

5. Rok za donošenje odluke o izmeni projekata
Komisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa i kriterijumima, utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja projekata koji će se sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica sa navedenim iznosima novčanih sredstava i istu dostavlja Opštinskom veću najkanije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.
Lista vrednovanja i rangiranja projekata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste.
Po okončanju postupka po prigovorima, Komisija sačinjava konačni predlog odluke o izboru projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Opštine Ivanjica u roku od 3 dana od donošenja odluke o prigovoru i podnosi ga Opštinskom veću najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Ukoliko nije bilo prigovora na listu vrednovanja i rangiranja, Komisija dostavlja predlog odluke o izboru projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Opštine Ivanjica najkasnije 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.
Odluku o izboru projekata donosi Opštinsko veće na osnovu konačnog predloga odluke Komisije i objavljuje se na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica.
Crkva ili verska zajednica čiji se projekat sufinansira, dužna je da zaključi ugovor o sufinansiranju projekta sa opštinom Ivanjica.

Potpisivanje ugovora o dodeli sredstava i isplata sredstava:

Nakon Odluke o izboru projekata sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se pojedinačni ugovori o sufinansiranju projekta, kojima će precizno biti definisana međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.
Opština zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva planirana budžetom za ove namene, kao i da zahteva izmene i dopune zaključenog ugovora, ukoliko se utvrdi da pojedine budžetske stavke projekta ne odgovaraju realnim potrebima, ukoliko se utvrdi da crkve i verske zajednice ne ostvaruju planirane rezultate ili ne sprovode planirane aktivnosti, u slučaju vanrednih okolnosti, kao i u slučaju eventualnih teškoća u ostvarivanju budžeta opštine.

Ne izvršavanje ugovorenih obaveza od strane crkve i verske zajednice povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet opštine Ivanjica.

6. Gde i kako poslati prijave

Odštampana konkursna dokumentacija, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, sa pratećom dokumentacijom , dostavlja se u u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po javnom konkursu za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica za 2022. godinu – ne otvarati“. Na poleđini koverte potrebno je napisati puno ime i adresu predlagača. Prijava se šalje poštom ili lično predaje na adresu: Opštinska uprava Ivanjica – Uslužni centar, Venijamina Marinkovića br. 1, 32550 Ivanjica.
Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

7. Vreme trajanja konkursa
Rok za podnošenje prijave za projekte je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj prezentaciji Opštine [email protected] , oglasnoj tabli i na portalu e-Uprave.
Konkurs je otvoren od 11. oktobra do 26. oktobra 2022. godine.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina ( pečat pošte), bez obzira na datum dospeća.
Učesnici konkursa , prijave podnose na obrascu prijave, koji mogu preuzeti sa zvaničnog internet sajta opštine Ivanjica [email protected] i u Odeljenju za LER, investicije i građevinske poslove, kancelarija br.32, radnim danima od 8:00-15:00 časova.

Detaljne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 032/5150307.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE
Momčilo Mitrović

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *