JKP “Ivanjica“ objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda radi otuđenja polovnih vozila

Javno komunalno preduzece “Ivanjica“ objavljuje javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda radi otuđenja polovnih vozila.

Predmet otuđenja su polovna vozila sa sledećim početnim cenama:

– traktormarke ,,Apolo“ tip ,,CF5000“, godine proizvodnje 2010.- početna cena: 56.000,00dinara bez poreza na dodatu vrednost;

– teretno motorno vozilo marke ,,Reno“ tip ,,Kangu“, godine proizvodnje 2001, jačine motora 47 kW, sa pređenih 362.947 km- početna cena: 16.500 dinara sa porezom na dodatu vrednost;

– putničko motorno vozilo marke ,,Škoda“ tip ,,Fabia“, godine proizvodnje 2005, jačine motora 47 kW, sa pređenih 506.311km- početna cena: 31.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave pismene ponude radi otuđenja jednog traktora, jednog teretnog motornog vozila i jednog putničkog motornog vozila.Ponude slati poštom ili ih predati lično u zatvorenoj koverti na adresu JKP “Ivanjica“, ul. Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, sa naznakom: “ponuda za vozila-ne otvarati“. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje na navedenu adresu stignu do06.07.2022.godine do 12 časova. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita i iznos kupoprodajne cene koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude. Ponuda se podnosi na obrascu objavljenom na internet stranici jkpivanjica.rs u prilogu javnog poziva. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju. Svi zainteresovani, pre dostavljanja ponuda mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 7-13 časova u krugu garaže JKP ,,Ivanjica“. Vozila se otuđuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda imaju lica koja pre isteka roka za dostavljanje ponuda uplate depozite u iznosima od 20.000 dinara za traktor odnosno od po 10.000 dinara za vozila. Depozit se plaća na račun JKP ,,Ivanjica“ br.205-85299-77 sa navođenjem svrhe uplate: ,,Depozit za javni oglas za otuđenje pokretnih stvari“. Učesnicima koji odustanu od ponude ili čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti odmah po završenom otvaranju ponuda. Depozit se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog otvaranja ponuda odustane od potpisivanja ugovora, pa će se depozit smatrati kaparom kao odustanicom. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama upravne zgrade preduzeća dana 06.07.2022.godine u 1230 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena pri čemu se posebno upoređuju ponuđene cene za svako vozilo. Cene u ponudama se iskazuju bez poreza na dodatu vrednost, a kupac je dužan da plati cenu koja uključuje i iznos poreza na dodatu vrednost. Ako više ponuđača ponudi istu najvišu kupoprodajnu cenu, preduzeće će postupiti u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 032/5150-226.

JKP-720-340 JKP ''Ivanjica''  objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda radi otuđenja polovnih vozila

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *