Ivanjica : Asfaltiranje putnih pravaca uz učešće građana

ODLUKA  O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

SPROVODI SE otvoreni postupak javne nabavke, postupak za javnu nabavku radova JN 15/2020

Podaci o javnoj nabavci

Predmet javne nabavke: Nabavka radova na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva uz učešće građana, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva.

Procenjena vrednost javne nabavke ukupno i za svaku partiju posebno.

Procenjena vrednosta javne nabavke, u ukupnom iznosu bez PDV-a, iznosi 26.760.948,75 dinara.

Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama: 9

  1. Partija 1: Nabavka radova na asfaltiranju puta u Budoželji, krak ka crkvi L=1280m, MZ Ivanjica, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 6.591.498,75 dinara bez PDV-a;
  2. Partija 2: Nabavka radova na asfaltiranju kraka puta Đuraši L=750m i kraka Radovići L=270m, MZ Ivanjica, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 4.837.925,00 dinara bez PDV-a;
  3. Partija 3: Nabavka radova na asfalitranju puta na Lučkoj reci (pored TTS Petrola) L=81m, MZ Ivanjica, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 413.725,00 dinara bez PDV-a;
  4. Partija 4: Nabavka radova na asfaltiranju u ulici Javorska (krak u Šljivićima) L=71m, MZ Ivanjica, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 382.800,00 dinara bez PDV-a;
  5. Partija 5: Nabavka radova na asfaltiranju puta u selu Dubrava krak Ristivojevići – Jevđovići L=1300m, MZ Prilike, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 5.837.500,00 dinara bez PDV-a;
  6. Partija 6: Nabavka radova na asfaltiranju puta u zaseoku Jolovići L=1700m, MZ Lisa, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 1.001.700,00 dinara bez PDV-a;
  7. Partija 7: Nabavka radova na asfaltiranju kraka puta Soldati L=1005m, MZ Lisa, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 5.159.250,00 dinara bez PDV-a;
  8. Partija 8: Nabavka radova na asfaltiranju kraka ulice Radisava Karapetrovića L=40m, MZ Ivanjica, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 244.450,00 dinara bez PDV-a;
  9. Partija 9: Nabavka radova na asfaltiranju kraka puta Kušići – Vidačko brdo L=350m, MZ Kušići, CPV 45233120 – radovi na izgradnji puteva, procenjena vrednost partije 2.292.100,00 dinara bez PDV-a;

Sredstva za planiranu nabavku su predviđena na aproprijaci u budžetu, odnosno u finansijskom planu za plaćanje:

Nabavka radova se finansira sa konta: 425191 – tekuće popravke i održavanje.

IL-asfaltiranje-puta-djurasi-2 Ivanjica : Asfaltiranje putnih pravaca uz učešće građana

Putni pravci koji nisu raspisani na prvoj javnoj nabavci za asfaltiranje nekategorisanih puteva uz učešće građana a o kojima će se razmatrati nakon rebalansa budžeta su:

1.MZ Osonica  zaseok Rzinje: Dužina puta je 1005,00 m, vrednost radova 7 464 000,00 dinara sa PDV-om.

2.MZ Prilke zaseok Jesenjište prema Danu Aničiću: Dužina puta 60,00 m, vrednost radova 465 120,00 dinara sa PDV-om.

3. MZ Lisa, zaseok Ajdačići: Dužina puta 3 330,00 m, vrednost radova 28 850 880,00 dinara sa PDV-om.

Ukupna dužina: 4 395,00m

Ukupna vrednost: 36 780 000,00 dinara sa PDV-om

Komisija za javne nabavke

Istovremeno sa donošenjem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, naručilac je posebnim Rešenjem obrazovao komisiju za javnu nabavku, koja će i sprovesti postupak u sledećem sastavu:

1)  Mara Karaklajić, dipl. pravnik, za člana

Vladislav Ivković, dip. pravnik, za zamenika člana

2)  Biljana Vidić, dipl. pravnik, za člana

Milka Kaplanović, dipl. ekonomista, za zamenika člana

3)  Vladimir Radonjić, inž. građ, za člana

Jelena Jovanović, dipl.ing. saobraćaja, za zamenika člana

PREDSEDNIK OPŠTINE

Momčilo Mitrović

  

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *