Od 20.aprila vanredni inspekcijski nadzor

Vanredni inspekcijski nadzor vršiće se od 20. aprila u Ivanjici, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Čačku. Cilj ovakvog koordinisanog (vanrednog) inspekcijskog nadzora je da se poveća stepen komunalne higijene, kako u naseljenim mestima tako i pored javnih puteva (uklanjanje otpada i uređenje putnog pojasa), zatvaranje i uklanjanje divljih deponija i komunalnog otpada, komunalno opremanje,  stvaranju zdravije životne sredine i poboljšanje stanja na putevima (sanacija klizišta, udarnih rupa, saobraćajne signalizacije i drugo). Informacije o potrebi za inspekcijskim nadzorom mogu se dostavljati rukovodiocima timova grada/opština.

U daljem tekstu možete se detaljnije informisati o planu inspekcijske kontrole i kontakt osobama koje će rukovoditi predviđenim sektorima.


 

                Република Србија

 МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ       

Број: 917-02-3/2017-01

Датум: 12.04.2017.године

                        Ч а ч а к

 

Сагласно члану 28. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), којим је прописано да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе и да у управном округу органи државне управе могу по сопственој одлуци да врше инспекцијски надзор као посао државне управе, члану 40. истог Закона, и члану12. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), којима је прописана надлежност и обавеза начелника управног округа, између осталог, да вршењем послова из свог делокруга стално унапређује усклађивање и координацију рада инспекција и делотворност инспекцијског надзора као посао државне управе, доносим

 

ПЛАН
КООРДИНИСАНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
на територији Моравичког управног округа у периоду април – јун 2017.године


Инспекција послове државних путева, инспекција послове комуналија и инспекција за заштиту животне средине у сарадњи са Полицојском управом у Чачку и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална) у циљу:

  1. вршења инспекцијског надзора над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области јавних путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимања управних и других мера;
  1. вршења инспекцијског надзора над спровођењем Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу тог закона; предузимања мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и прописима локалних самоуправа, и
  1. вршења инспекцијског надзора у области контроле поступања са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом; загађења ваздуха, заштита животне средине, заштита од буке, контроле хемикалија и биоцидних производа,

у току априла, маја и јуна месеца 2017.године извршиће ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, и то:

– на територији Града Чачка, најмање једном (1) седмично,

– на територији општине Горњи Милановац, најмање три (3) пута месечно, и

– на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два (2) пута месечно.

Одговорни за планирање и координацију инспекцијског надзора су руководиоци републичких инспекција а непосредни извршиоци (руководиоци тимова) су инспектори наведени у овом плану, и то:

  1. Јавни путеви

Послове из делокруга Одсека за инспекцијске послове јавних путева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавиће Подручна јединица за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу инадлежне градске/општинске инспекције (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална).

 

Kоординатор: Душан Куљанин, републички инспектор за државне путеве

 

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Љубомир Јефтић, инсп. за путеве 064/8643158
2 Општина Горњи Милановац Милош Мијаиловић, инсп. за путеве 066/8890006
3 Општина Ивањица Јелена Јовановић, саобр. инспектор 064/8899459
4 Општина Лучани Светлана Илић, комун. инспектор 064/8031128

 

  1. Комунална делатност и комунална хигијена

Послове над спровођењем Закона о комуналним делатностима, прописа донетих на основу тог закона и одлука локалних самоуправа, вршиће надлежне градске/општинске инспекције (комунална, заштита и унапређење животне средине).

Координатор:  Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције града Чачка

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Весовић Слађана, ком.инспектор 064/8255744
2 Општина Горњи Милановац Ђорђе Ђоковић, комун. инспектор 066/8890010
3 Општина Ивањица Бранко Рајичевић, ком. инспектор 065/8911594
4 Општина Лучани Мирјана Кукић, ком. инспектор 064/8115654
  1. Опасни и остали отпад

Послове инспекцијског надзора у области контроле поступања са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом; загађења ваздуха, заштите животне средине, заштите од буке, контроле хемикалија и биоцидних производа, вршиће репубичка инспекција за заштиту животне средине и надлежне градске/општинске инспекције (комунална, заштита и унапређење животне средине).

Координатор: Биљана Станојевић,  републички инспектор
за заштиту животне средине

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Милева Јочовић, еколошки инсп. 064/8255727
2 Општина Горњи Милановац Ивана Адамовић, инсп. за зашт. ж.с. 062/1977230
3 Општина Ивањица Лидија Ристић, еколошки инспектор 064/8899461
4 Општина Лучани Мирјана Кукић, инсп. за зашт. ж.с. 064/8115654

Инспекцијски надзор се врши почев од 20. априла 2017.године.

Инспекцијски надзор се врши у складу са законским и прописима града/општина у међусобној координацији и сарадњи надлежних републичких и локалних инспекција, а у сарадњи са надлежним државним и органима локалне власти.

Циљ оваквог координисаног (ванредног) инспекцијског надзора је да се повећа степен комуналне хигијене, како у насељеним местима тако и поред јавних путева (уклањање отпада и уређење путног појаса), затварање и уклањање дивљих депонија и комуналног отпада, комунално опремање, стварању здравије животне средине и побољшање стања на путевима (санација клизишта, ударних рупа, саобраћајне сигнализације и друго).

Препоручује се да у наведни инспекцијски надзор се укључе и надлежне саобраћајне инспекције и припадници МУП Полицијске управе Чачак и ПС у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и органи у локалним самоуправама (савет за безбедност у саобраћају, за заштиту животне средине и други).

Такође, да свој допринос дају и други надлежни државни органи и средства јавног инсформисања.

Учешће треба да узму и месне заједнице, школе и удружења грађана, а све у циљу да се област одржавања комуналне хигијене и заштите животне средине, одржавања саобраћајница и саобраћајне сигнализације и повећања безбедности у саобраћају подигне на виши ниво.

У свим случајевима прописаним законом и прописима својих локалних самоуправа инспектори ће вршити предузимање управних и других мера; подносити захтеве за покретање прекршајног поступка; пријаве због привредног преступа, односно кривичног дела; пратити стање и појаве од значаја за остваривање законитости и вршити предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона, подзаконских аката и локалних прописа и узети учешће у раду стручних и савета у својим локалним самоуправама.

Информације о потреби за инспекцијским надзором могу се достављати руководиоцима тимова града/општина.

Захтеве за асистенцију полиције (у случају потребе) подносиће руководиоци тимова полицијским станицама на територији локланих самоуправа где се врши надзор.

Координатори  подносиће месечне извештаје о извршеним контролама и постигнутим ефектима на редовним седницама колегијума.

Н А Ч Е Л Н И К

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

мр Слободан Јоловић

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *