Preporuka za rad ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Ivanjica

Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
Opštinski štab za vanredne situacije

O B A V E Š T E NJ E

U skladu sa Odlukom o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik RS“, br. 39/2020 i 63/2020) počev od 4. maja 2020. godine pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše i neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih Odlukom Vlade Republike Srbije i utvrđenih aktom poslodavca.

 

 1. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) dužni su da donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 2. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koje uključuju:
 3. a) organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra,
 4. b)  obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku,
 5. v) obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i
 6. g) dodatne mere, ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere,
 7. d) obaveznu dezinfekciju prostorija i podova,

đ) obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru)

 

PREPORUKE ZA RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Rad ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane se može obavljati na sledeći način:

 1. Dostava hrane na kućnu adresu
 2. Šalterska prodaja hrane i pića (kiosci i dr.)
 3. Rad ugostiteljskih objekata na otvorenom (bašte)
 4. Rad ugostiteljkih objekata u zatvorenom prostoru

MERE PREVENCIJE U OKVIRU UPRAVLJANJA I RADA OBJEKATA:

 

 1. Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primene neophodnih mera zaštite.
 2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
 3. Obavezno je nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
 4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju nositi masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).
 5. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura). U slučaju da je voda izmenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se Korisničkom centru JKP “Vodovod” Užice.
 6. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.
 7. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima –beskontaktni dozeri).
 8. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima, ne bude manji od propisane socijalne distance od 2 metra.U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.
 9. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića,sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.
 10. Izbaciti iz upotrebe posluživanje gostiju kečapa,senfa, soseva, ulja, slanika, šećera,čajeva i sl. iz posuda za zajedničku upotrebu,kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.
 11. Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu,koji se bacaju posle svakog gosta ili evuntualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju,koji se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Može se koristiti i isticanje menija na površinama vidljivim gostima kako bi se smanjio kontakt sa mogućim kontaminiranim površinama
 12. Kontrolisati postupak pranja posuđa – obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom.
 13. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. STROGO VODITI RAČUNA DA DEZINFEKCIONO SREDSTVO NE DOĐE U KONTAKT SA HRANOM!!!
 14. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.
 15. POSEBNU PAŽNJU OBRATITI NA KORIŠĆENJE SANITARNIH PROSTORIJA

IL-ivanjica-ulica-suncan-dan Preporuka za rad ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Ivanjica

 • Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom.
 • Kontrolisati ulazak posetilaca u sanitarne prostorije – ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;
 • Prilikom ulaska, osoba mora imati masku ;
 • Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;
 • U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku,kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju su beskontaktni dozeri;
 • Više puta u toku dana (minimalno na svakih 30 minuta rada), sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.
 1. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti – upotrebljenih maski, rukavica i dr. otpada –kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
 2. Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora).Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
 3. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge) .
 4. U postupku naplate usluga favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu automatu za očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.
 5. ZA KORISNIKE USLUGE PO TIPU PORUDŽBINE (šaltersko izdavanje, kiosci) ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda – poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja. Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje (nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba). U skladu sa mogućnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati. U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se izbeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance održavanja rastojanja između klijenata od najmanje 2m,dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).
 6. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).
 7. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

DOSTAVA HRANE I PIĆA – KETERING:

 1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
 2. Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).
 3. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenata od najmanje 2m dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).
 4. Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.
 5. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).

LIČNA HIGIJENA ZAPOSLENIH:

 1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70% alkohola).
 2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

POSLODAVAC JE U OBAVEZI DA OBAVESTI ZAPOSLENE O POTREBI:

 • Praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama.
 • Korišćenja lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbeći blizak kontakt, manje od 2 m i vizir)
 • Poštovanja socijalne distance –udaljenost od 2m u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
 • Sprovođenja mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku.
 • Sprovođenja mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme.
 • Redovnog provetravanja prostora.

POSLODAVAC IMA OBAVEZU DA:

 • Sprovodi praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na posao (u skladu sa mogućnostima – putem beskontaktnog merenja telesne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti).
 • Odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti- povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.
 • Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
 • Zaposlene koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od 2 m rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena COVID-19 infekcija se smatraju izloženim i dalji postupak je u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.
 • Organizuje češće kraće pauze za odmor zaposlenih za vreme rada, obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *